Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-18 ( Imieniny: Alicji, Edwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie - RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY DALIKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY DALIKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Rewitalizacja została usankcjonowana prawnie ustawą z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji, stanowiącą podstawę prawną wszelkich działań w niniejszym zakresie. Zgodnie z ww. ustawą rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY DALIKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

INFORMACJE OGÓLNE

Rewitalizacja została usankcjonowana prawnie ustawą z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji, stanowiącą podstawę prawną wszelkich działań w niniejszym zakresie. Zgodnie z ww. ustawą rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Gmina Dalików przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dalików, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  Zgodnie z wymogami ww. ustawy sporządzenie programu poprzedza etap związany z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar zdegradowany jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim ponadto co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Za obszar rewitalizacji natomiast należy rozumieć obszar szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk, obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, nie większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w obszarze rewitalizacji prowadzone są zadania rewitalizacyjne przez interesariuszy rewitalizacji (podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach społecznych), którymi są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
  w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

PRZEDMIOT, TERMIN I FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy powinny być realizowane w sposób jawny i przejrzysty,
z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie tj. partycypacji społecznej.  Gmina Dalików poddała konsultacja społecznym projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podstawą wyznaczenia ww. obszaru stanowiła Diagnoza i analiza zróżnicowania natężeń kryzysowych na terenie gminy Dalików.

Zgodnie z ogłoszeniem i obwieszczeniem Wójta Gminy Dalików z dnia 17.12.2021 r. rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Dalików w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w formie:

 1. Zbierania uwag, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej: bip.dalikow.eu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dalików, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa. Wypełnione formularze można było dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dalikow.eu oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dalików, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa.
 2. Ankiety konsultacyjnej, dostępnej na stronie internetowej: bip.dalikow.eu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dalików. Wypełnione ankiety można było dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dalikow.eu, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dalików.
 3. Debaty publicznej, która miała miejsce w Urzędzie Gminy Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików w dniu 14 stycznia, o godz. 10.00.

Projekt uchwały Rady Gminy Dalików w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikiem graficznym, Materiał informacyjny (Diagnoza i analiza zróżnicowania natężenia zjawisk kryzysowych na terenie gminy Dalików), formularz konsultacyjny oraz ankieta konsultacyjna były dostępne do dnia 31 stycznia 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Dalikowie, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI

W ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dalików w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęło 5 formularzy zgłaszania uwag do Diagnozy i analizy stanu zróżnicowania natężenia zjawisk kryzysowych na terenie gminy Dalików, w większości bez uwag (akceptacja wyników analiz). W jednym formularzu wskazano na konieczność uwzględnienia bezpłatnych dowozów do szkoły oraz zwrócono uwagę na problem związany z brakiem chodnika i ścieżki rowerowej. Wskazana uwaga nie powoduje konieczności dokonania zmian w dokumencie Diagnozy i analizy zróżnicowania zjawisk kryzysowych na terenie gminy Dalików.

 W ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dalików w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęło: 12 wypełnionych ankiet konsultacyjnych. W 11 ankietach konsultacyjnych uzyskano zgodę na projektowany przebieg granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. 1 ankieta stanowiła odmowę wskazanych granic, uzasadnioną niechęcią posiadania działki budowlanej w projektowanych obszarach.

Wynik konsultacji społecznych: zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Dalików. 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-18 13:39przez:
Opublikowano:2022-03-18 13:40przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-03-18 13:38przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:1284

Rejestr zmian

 • [2022-03-18 13:38:35]AdministratorPublikacja artykułu

Banery/Logo